Natama’ya katkıda bulunmak ister misiniz?

Merhaba, 2013 yılından beri yayımlanan Natama Şiir ve Şiir Eleştirisi dergisine katkıda bulunmak ister misiniz? Adresinizi adınız ve telefonunuzla birlikte gönderirseniz dergimizin bir yıl boyunca çıkaracağı sayıları adresinize ulaştırabiliriz.

Email: natamadergi@gmail.com
İş Bankası / Fatma Yücel TR64 0006 4000 0011 1260 5339 36
Yıllık Katkı Bedeli: 120 TL

--

--

--

Üç aylık şiir ve eleştiri dergisi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Natama Dergi

Natama Dergi

Üç aylık şiir ve eleştiri dergisi

More from Medium

How to Obtain riches!

Pilot: 2/28/22

Keeping my ‘bell jar’ aloft

Sweta Ghose: Week of 18 Apr — 24 Apr