Natama 26–27

Natama Şiir ve Eleştiri Dergisi / Nisan — Eylül 2020 / 26–27

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 hastalığı tüm dünyada, yaşamın her alanındaki dengeleri alt üst etti. 3 Mayıs 2020’ye kadar 3,52 milyon vaka, 247.744 ölüm tespit edildi. Dünün gündemi savaşlar ve savaş göçmenleriyken bugün tüm dünya içe kapanmaya ve sosyal izolasyona odaklanmış durumda. Bu yazı yazılırken Türkiye virüsten en çok etkilenen yedinci ülke.

Kültür sanat camiası kurumsal ve bireysel anlamda Covid-19’un neden olduğu bu duruma dünya genelinde en hızlı reaksiyon gösterenlerin başında yer aldı. Sanat ve edebiyat küratörleri geliştirdiği enstrümanlarla bir yandan kulaklarımıza meraklısı olduğumuz yeni çağın artık geldiğini fısıldarken diğer yandan gerçeklikle ilgili tüm algımızı sarsan itici bir kuvvet uyguluyor. Kamu bilirkişileri normal olanın tanımının hızla değiştiği bu dönemi ısrarla bize hatırlatırken, bizse normalde sahip olduğumuz diğer korkularımızı görmezden geliyoruz.

Natama olarak ilk sayılarımızdan beri edebiyatı edebiyatçılar arası elit, kapalı çevrim bir faaliyete dönüştüren yaklaşımlardan uzak durmaya çalıştık. Şiirde yeni ifade olanaklarına dikkat kesildiğimiz kadar, şiirin sanatsal özerkliğini kaybetmeden ne söylediğiyle, düşünceyle irtibatını kesmemesiyle de ilgilendik.

Toplum karşısında ve topluma rağmen bireyin hayatta kalma savaşı verdiği bu süreci edebiyat ve şiir ve Türk şiiri nasıl yaşayacak, bilmiyoruz. Deleuze, denetim toplumundan kontrol toplumuna geçişi tarifinde sözü Foucault’dan başlatarak bugüne getirdiğinde, ne o ne de izleyicileri bugünleri yaşayacağımızı biliyordu. Dokunma duyusundan, toplu olma fikrinden iyice uzaklaştığımız bu günler nasıl bir şiiri besleyecek?

Bu sayıyı salgından kaynaklanan olağanüstü durumdan dolayı online erişime açıyoruz. Matbu yayın talep eden okurlarımız bizimle natamadergi@gmail.com üzerinden itetişime geçerek sınırlı sayıda bastığımız bu sayıyı doğrudan bizden edinebilirler.

--

--

Üç aylık şiir ve eleştiri dergisi

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store