Alper Öz

İdeal Kaldırım Örtüsü

Amir Hattab’a

Kaldırım taşları ısınmıyor,
Gözlerim yerde,
üzerlerinde zor duruyorum.
Ana kucağımda bir karton, kendi dilinde değil.
Payım değil, şu köşeden dönenden duydum,
bir rezervasyon daha iptal.
Aralarındaki her şeyi tüketmişler, bunu anlamaya yettim.
Kaç birimlik beraberlik yeterdir erken rezervasyona,
bazen her şeyi tüketmeye?
Biri daha geçiyor, gözleriniz ödünç mü,
Gözlerinizle gözlerim arası mesafe kaynamamıza yetmiyor.
İşaret parmağınızdan görmenize gidemiyorum.
Sokakların yeni kir örtüsü,
Kültürünüzü yozlaştırmam konusunu henüz netleştirmediniz.
Benden önce de büyüyenler oldu,
Tüm kirlenmelerin sorumluluğunu tek üstlenemem,
Çamurdan ve üfürükteniz, ne kadar temiz olabiliriz.
Hala yerde bakınıyorum, kesilemiyorum olan bitene,
ve kaçmasın diye hayat,
gelen herkes aynı seviyede.
Her şey buradakilerin göz altlarında oluyor,
Ne kadar aşağıda olabilirdi?
İntiharlar bile yerden a-ltl-a
Geldi, açtı, atladı,
yerden aşağıya atladı.
Ayyy ayyy ayyy!
Geçebilelim diye üzerinden, zıplamaya bile gerek duymadan.
Balon ve mavi seyahati aynı yaşta elde etti,
Şişme havuz yok,
yüzmeyi komşunun kıyısına çarparak öğrendi.
Yeme, içme, barınma mı,
hayır hayır,
bir oksijen molekülü daha çekebilmek,
37 santigratta bir kaldırım taşından farklı olarak.
Ekmek kucaktaki kartondan,
Su kanalizasyondan.
Her renk bir arada değil,
Ombre hiç değil, çok netiz,
Ayakkabınızın bittiği yerde başlıyoruz.

--

--

Üç aylık şiir ve eleştiri dergisi

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store